2014-2015

                      President-  Leo Sagar Gupta

                     Secretary- Leo Pawan Kr. Gupta

                   J.Secretary- Leo Akshay Kr. Sinha

                      Treasurer- Leo Umesh Ujala

                    Leo Advisor- Ln. Basant Pd. Barnwal

                Leo Co-Advisor- Ln. Ashok Kumar Gupta

                       1st V.C.  – Leo Kailash Mathur

                    Directors – Leo Pratesh Jain,AlokDaga

                       P.R.O.- Leo Sourabh Kr. Verma              

                    Past President- Leo Sagar Gupta

 

 

Find us on Facebook
Lions Clubs International News
Connect with Us Online